KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Senkronix Kurumsal Çözümler (“HAYDİ YARIŞ”), kullanıcı ve ziyaretçilere ait kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesine özen göstermektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10 maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek üzere hazırladığımız Aydınlatma Metni’ni okumanız için bilgilerinize sunuyoruz. Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından hazırlanan web sayfasını ayrıca incelemenizi tavsiye ederiz.

HAYDİ YARIŞ OLARAK HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Kişisel veri kısaca, kimliği belirli veya belirlenebilir olan gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi ifade etmektedir. HAYDİ YARIŞ tarafından işlenebilecek olan kişisel verilerinize ait kategorileri aşağıda bulabilirsiniz:

Kategoriler Açıklama
Kimlik Bilgisi T.C. Kimlik No, adı-soyadı, doğum tarihi ve cinsiyeti
İletişim Bilgisi Telefon numarası, adresi ve e-posta adresi
Görsel Veri Kişisel veri içeren fotoğraflarınız
Sağlık Verisi Revir hizmetlerimizden yararlandığınız takdirde mevzuat gereği revirde tutulacak kayıtlarınız
İşitsel Veri Hizmet kalitesinin değerlendirilmesi amacı ile yapılan çağrı merkezlerinden alınan ses kayıtları
Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi Firmamıza yöneltilmiş olan her türlü şikâyet ve taleplerin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel bilgiler
Ziyaretçi/Kullanıcı/Üye İşlem Bilgisi Her türlü ürün ve hizmetlerimizden faydalanan ziyaretçilerimiz, kullanıcılarımız ve üyelerimiz tarafından gerçekleştirilen tüm işleme ilişkin bilgiler (Örneğin, Talep ve talimatlar, vb.)
İşlem Güvenliği Bilgileri Firmamız ve iş ortaklarının teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak için işlenen kişisel veriler (Örneğin, kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren kullanıcı adı ve şifre tarzı bilgiler)
Finansal Bilgiler Ödemelerin sağlıklı olarak yapılabilmesi için banka işlem bilgileri, fatura adres bilgisi
Pazarlama Bilgisi Ticari elektronik ileti için ilgili kişinin verdiği izne istinaden gönderilen ticari amaçlı sms’ler, e-mail mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar
Risk Yönetimi Bilgisi Firmamızın ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmeye yönelik işlenen kişisel veriler (Örneğin, Ip adresi, log kayıtları, mac Id vb. Kayıtlar)
Hukuki İşlem Ve Uyum Bilgisi Alacak ve hakların tespit edilmesi ve takibi ile borç ve kanuni yükümlülüklerin ifası amacıyla hukuki süreçler gereği işlenen kişisel veriler (Örneğin, mahkeme ve idari merci kararı gibi belgelerde yer alan veriler)

HANGİ AMAÇLARLA KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

 • Sizinle yapmış olduğumuz sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Üyelik kaydının ve üyelik hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması,
 • Sizinle yapmış olduğumuz sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Üyelik kaydının ve üyelik hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması,
 • Yarış platformu üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalanabilmeniz
 • Sistemsel hataların tespit edilerek performans takibinin yapılması
 • www.haydiyaris.com ve www.sahafciniz.com’da yer alan internet sayfalarımızın işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması
 • Taleplerinizin değerlendirilerek işleme konulması ve yerine getirilebilmesi
 • Ödemelerinizin gerçekleşebilmesi
 • E-faturalama, e-arşiv faturalama
 • Gerekli durumlarda parasal iadelerin ve değişiklik işlemlerinin yapılabilmesi
 • Tercih ettiğiniz iletişim yolu üzerinden size bilgi verilebilmesi
 • Talebinize istinaden HAYDİ YARIŞ üyelik kaydı oluşturulması ve kaydınızın saklanması
 • İletişim izni vermenize bağlı olarak tanıtım, bilgilendirme, pazarlama ve kampanya faaliyetleri hakkında size yönelik olarak bilgilendirme yapılabilmesi
 • Rıza göstermeniz karşılığında ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek size önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
 • Şikâyet veya taleplerinizin Haydi Yarış’a aktarılabilmesi, işleme konulması ve takibinin yapılabilmesi ve süreç hakkında size bilgi verilebilmesi
 • Yapılan tüm işlem kayıtlarının yedeklenmesi/arşivlenmesi, depolanması ve saklanması, ilgili mevzuat dâhilinde bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması
 • İş ortaklarımızın hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini ile Haydi Yarış’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası
 • Yasal yükümlülüklerimizin ifası
 • Dürüstlük kurallarına uygun olarak Haydi Yarış’ın meşru menfaatini korumak amacıyla.

FİRMAMIZIN KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Kişisel verileriniz web sitesi, online işlemler, elektronik posta, kısa mesaj, çağrı merkezi, üyelik sözleşmesi aracılığıyla, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik olarak Stüdyo Santral ve/veya iş ortaklarımız tarafından HAYDİ YARIŞ Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla toplanmaktadır.

VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN FİRMA OLARAK ALDIĞIMIZ TEDBİRLER NELERDİR?

Tüm kişisel verilerinizi barındıran veri sistemlerinin, yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasının sağlanması amacıyla sunucular güvenlik duvarı arkasında konumlandırılmış olup SSL ve Rapid SSL 256 bit anahtarlamalı şifrelenmiştir. Yetkili kişiler haricinde veri tabanlarına erişim, Bilgi İşlem yönetiminde kontrol altındadır. Dijital Pazarlama departmanı bünyesinde kişisel veriler, kullanıcı ismi ve şifre ile sınırlandırılmıştır.

FİRMA OLARAK KİŞİSEL VERİLERİNİZİ AKTARIYOR MUYUZ?

Kişisel verileriniz; tercih ettiğiniz ödeme şekline bağlı olarak ilgili Bankalara, online ödeme sistemlerine, adresinize gerekli evrakın gönderilmesi kapsamında ilgili dağıtım/kargo-kurye şirketlerine, efaturalama/e-arşiv faturalama işlemleri kapsamında ilgili kurum/kuruluş ve alt yapı sağlayıcılarına, yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi/ saklanması/ arşivlenmesi/ depolanması için birlikte çalıştığımız sunucu barındırma, arşivleme, depolama ve yazılım hizmetleri sağlayıcılarına, dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları şikayetlerinizin çözümlenmesi ya da yasal yükümlülüklerimizin ifası için Firmamızın çalışanlarına, hukuk, mali ve vergi danışmanlarına ve de mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz bu maddede belirtilen üçüncü kişilere, bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak aktarılmaktadır. Bu kapsamda kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Haydi Yarış’ın hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilmektedir. HAYDİ YARIŞ, ayrıca Senkronix Kurumsal Çözümler yetkilileri, hissedarları, iş ortakları, tedarikçileri, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile bu kapsamda verilerinizi paylaşabilecektir.

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

Kanun’un 11 maddesi gereğince; bu Aydınlatma Metninin “BİZE NASIL ULAŞIRSINIZ?” başlığının altında yer alan yollarla Haydi Yarış’a başvurarak kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenme ve işlenmiş ise bu konuda bilgi talep etme,
 • Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında paylaşıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,
 • Kanunun 7 maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini isteme,
 • Kanunun 11 maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan düzeltme, silme veya yok etme istemlerinin (f) bendi uyarınca kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesi,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteme haklarına sahipsiniz

ÇEREZ POLİTİKAMIZ NEDİR?

HAYDİ YARIŞ tarafından web sitemizde kullanılan çerezler, çerez çeşitleri, amaçları, saklama süreleri ile Haydi Yarış’ın çerezleri nasıl yönettiği hakkında detaylı bilgi edinmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Çerez ayarlarınızı görmek ve değiştirmek için tıklayınız.

KİŞİSEL VERİNİN GÜNCEL VE DOĞRU TUTULMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ NEDİR?

KVKK’nın 4 maddesi uyarınca Haydi Yarış’ın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Haydi Yarış’ın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için ilgililerin HAYDİ YARIŞ ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması veya hatalı girilmesi halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

BİZE NASIL ULAŞIRSINIZ?

6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için taleplerinizi; Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunu doldurarak; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Başvuru Yöntemi BAŞVURUNUN YAPILACAĞI ADRES
Şahsen Yazılı Başvuru Musalla Bağları Mh. Taşkale Sk. No.11/1 Selçuklu/Konya
Noter Aracılığıyla Başvuru Musalla Bağları Mh. Taşkale Sk. No.11/1 Selçuklu/Konya
Güvenli Elektronik İmza Veya Mobil İmza, Kayıtlı Elektronik Posta (Kep) Adresimize Başvuru
Şirketimize Daha Önce Bildirilen Ve Sistemde Kayıtlı Bulunan Elektronik Posta Adresinizden Başvuru

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullandığınız hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz husus açık ve anlaşılır olmalı, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noterce tasdik edilmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad, soyad, başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular tarafımızca reddedilecektir. Kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz gerekecektir. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre mümkün olabilecek en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

AYDINLATMA METNİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİ NOTU

Haydi Yarış’ın Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle bu aydınlatma metninde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Yapılacak değişiklikler nedeniyle güncellenen yeni metin sitemizde yayınlandığı tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

Ticaret Unvanı: Senkronix Kurumsal Çözümler. İletişim Adresi: Fevzi Çakmak Mh. Kudüs Cd. No:28 Karatay / KONYA – 444 27 14